Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο;

Κύριοι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο είναι το Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών. Πιο συγκεκριμένα ο κλάδος Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης του Τμήματος Γεωργίας είναι υπεύθυνος για τη χάραξη πολιτικής και παρακολούθηση όσον αφορά στις άμεσες ενισχύσεις για τους γεωργούς από την ΚΑΠ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών του ΠΑΑ 2014-2020

Who is responsible in Cyprus to implement the CAP?

The main responsible for the implementation of the Common Agricultural Policy in Cyprus is the Ministry. Of Agriculture, Rural Development and Environment and the Cyprus Agricultural Payments Organization. More specifically, the Department of Agricultural Economics and Development of the Department of Agriculture is responsible for policy-making and monitoring of direct payments to farmers by the CAP. The Cyprus Agricultural Payments Organization is responsible for the management and control of RDP expenditures 2014-2020