Πότε θα δημοσιευθεί η νέα ΚΑΠ και πώς θα συνδεθεί με την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; When will the new CAP be published and how will it be affiliated to the European Green Deal?

Η ΚΑΠ σήμερα βρίσκεται σε ένα μεταβατική περίοδο δύο ετών λόγω της πανδημίας (ΚΑΠ 2021-2022). Η  νέα ΚΑΠ 2023-2027 αναμένεται να δημοσιευθεί λίγους μήνες πριν να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2023. Η έγκριση της συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ  μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτεύχθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 2021. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 να καταθέσουν τα Εθνικά  Στρατηγικά τους Σχέδια για την ΚΑΠ 2023-2027 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να τα αξιολογήσει και να τα εγκρίνει σε διάστημα 6 μηνών.  Ο προϋπολογισμός του Στρατηγικού Σχεδίου για την νέα ΚΑΠ που έχει καταθέσει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχεται στα €461,9 εκατ., από τα οποία τα €83,6 εκατ. θα καλυφθούν από τον Εθνικό προϋπολογισμό ενώ τα υπόλοιπα από την ΕΕ. Το προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου που κατατέθηκε, μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο: https://bit.ly/34OYbRt .

Όσον αφορά τη σύνδεση της νέας ΚΑΠ 2023-2027 με την Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο πιάτο, οι γνώμες διίστανται. Ενώ στην νέα ΚΑΠ έχουν τεθεί 3 ξεκάθαροι στόχοι για την προστασία των πόρων, των οικοσυστημάτων αλλά και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις γεωργικές δραστηριότητες, που υπήρχαν και στην προηγούμενη ΚΑΠ σε μικρότερο βαθμό, έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση η αειφορία και η προσαρμογή της ΚΑΠ στις απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας.

Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την νέα ΚΑΠ το Νοέμβριο του 2020, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans είχε δηλώσει “απογοητευμένος που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμμένουν σε μια γεωργική πολιτική που δεν είναι βιώσιμη και που δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι”. Την άποψή του συμμερίζονται πολλοί ΜΚΟ και γεωργικές οργανώσεις. 

When will the new CAP be published and how will it be affiliated to the European Green Deal?

The CAP is currently in a transitional period of two years due to the pandemic (CAP 2021-2022). The new CAP 2023-2027 is expected to be published a few months before it enters into force in January 2023. The approval of the CAP reform agreement between the European Commission, the European Council and the European Parliament reached on 2 December 2021.

EU Member States had until 31 December 2021 to submit their National Strategic Plans for the CAP 2023-2027 to the European Commission, which will have to evaluate and approve them within 6 months. The budget of the Strategic Plan for the new CAP that Cyprus has submitted to the European Commission amounts to € 461.9 million, of which € 83.6 million will be covered by the National Budget and the rest by the EU. a draft of the Strategic Plan submitted can be found at: https://bit.ly/34OYbRt

Opinions differ on the link between the new CAP 2023-2027 and the Green Agreement and the Farm-to-Plate Strategy. While the new CAP has set 3 clear goals for the protection of resources, ecosystems and the reduction of greenhouse gas emissions from agricultural activities, which existed in the previous CAP to a lesser extent, sustainability and adaptation have been questioned. of the CAP to the requirements of the Green Agreement.

During the consultation on the new CAP in November 2020, European Commission Vice-President Frans Timmermans said “disappointed that the European Council and the European Parliament insist on an unsustainable agricultural policy that cannot continue. so”. His view is shared by many NGOs and agricultural organizations.