Πώς η ΚAΠ ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες; 

 

Εκτός από την άμεση ενίσχυση των γεωργοκτηνοτρόφων στην ΚΑΠ υπάρχουν μέτρα για τις αγορές και το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων και μέτρα για ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα για την αγορά βοηθούν ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια τροφίμων, η ποικιλομορφία των αγροτικών προϊόντων  και η συνεχή τους ροή στην αγορά ενώ παράλληλα τα γεωργικά προϊόντα γίνονται οικονομικά προσιτά και διευκολύνει τους Ευρωπαίους πολίτες να τα αποκτήσουν.

Ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ συντελεί στην ενδυνάμωση των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης που κατοικούνται από το 20% του πληθυσμού της ΕΕ. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή στην Κύπρο το 2011, στις αγροτικές περιοχές του νησιού διαμένει το 31% του συνολικού πληθυσμού. Έτσι οι οικονομικές αυτές ενισχύσεις ωφελούν τους πολίτες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές, είτε αυτοί έχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις είτε όχι. Οι βοήθεια αυτή περιλαμβάνει επενδύσεις στη συνδεσιμότητα των αγροτικών περιοχών και  στις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν, στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την κοινωνική ασφάλιση των γεωργών και την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων και τον εκσυγχρονισμό τους.  

How does the CAP benefit all citizens and not only farmers?

In addition to the direct support of farmers in the CAP, there are measures for the purchase and trade of agricultural products and measures for development in rural areas. Market measures help to ensure the sufficiency of food, the diversity of agricultural products and their continuous flow in the market while at the same time making agricultural products affordable and making it easier for European citizens to obtain them.

The second pillar of the CAP contributes to the strengthening of Europe’s rural areas inhabited by 20% of the EU population. According to the latest census in Cyprus in 2011, 31% of the total population lives in the rural areas of the island. So this financial aid benefits the people living in rural areas, whether they have farms or not. The assistance includes investments in the connectivity of rural areas and the basic services they offer; it aims to increase the competitiveness of the agricultural sector, protect the rural environment and mitigate climate change; their modernization.