Πως στηρίζει τους νέους αγρότες η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Κύπρος αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, μόνο το 11% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων διοικείται από άτομα κάτω των 40 ετών σε όλη την ΕΕ, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό αυτό φτάνει το 2.6% (για άτομα κάτω των 35 ετών). Η ΕΕ και τα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές προκλήσεις της γεωργίας και προς ενθάρρυνση των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό τον οικονομικό τομέα, προσφέρουν μέσω της Κοινής Αγροτική Πολιτικής άμεση οικονομική ενίσχυση σε όλους τους νεοεισερχόμενους γεωργούς κάτω των 40 ετών. Επιπλέων παρέχει και άλλα οφέλη όπως είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση στους γεωργικούς κλάδους απασχόλησης. 

Πιο συγκεκριμένα, για αυτή τη μεταβατική περίοδο (2021-2022) μεταξύ της ΚΑΠ 2014-2020 και της νέας ΚΑΠ 2023-2027 το Υπουργείο Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει προκηρύξει “Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών” (Καθεστώς 6.1) ύψους €5.000.000. Το ποσό ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο κυμαίνεται από €20.000 μέχρι €50.000 αναλόγως της συμμετοχής τους και στο Καθεστώς 4.1. που αναφέρεται σε “Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από 7 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι 20 Μαΐου 2022 μέσω διαπιστευμένων Φορέων – Συμβούλων στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών http://www.eas.capo.gov.cy/ .

How does the CAP support young farmers?

The European Union, like Cyprus, is facing a serious problem of an aging rural population. Specifically, only 11% of agricultural holdings are managed by people under 40 across the EU, while in Cyprus this percentage reaches 2.6% (for people under 35). The EU and the Member States, recognizing the multiple challenges of agriculture and encouraging young people to engage in it through the Common Agricultural Policy offer direct financial support to all new farmers under 40 years of age. In addition, it provides other benefits such as education and training in the agricultural sector.

More specifically, for this transitional period (2021-2022) between the CAP 2014-2020 and the new CAP 2023-2027 the Ministry of Agriculture of the Republic of Cyprus has announced “Support for the first establishment of young farmers” (Scheme 6.1) amounting to € 5,000,000 . The amount aid for each beneficiary ranges from € 20,000 to € 50,000 depending on their participation and in Scheme 4.1. referred to as “Investments that improve the overall performance and viability of farms”. Those interested can submit their application electronically from February 7, 2022 to May 20, 2022 through accredited Bodies – Consultants on the website of the Cyprus Agricultural Payments Organization http://www.eas.capo.gov.cy/.