Οι κυριότεροι στόχοι της σημερινής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τις δεκαετίες ύπαρξής της είναι:

 • Η διασφάλιση  οικονομικά προσιτών, ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων  για τους πολίτες της ΕΕ, 
 • Η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος και καλού βιοτικού  επιπέδου για τους αγρότες,
 • Η στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων  και ενίσχυση της γεωργικής παραγωγικότητας, 
 • Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την γεωργική παραγωγή για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Η διατήρηση των αγροτικών περιοχών και των τοπίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
 • Η προώθηση της απασχόλησης στους τομείς της γεωργίας ώστε να διατηρηθεί και να επιβιώσει η αγροτική οικονομία.

What are the objectives of CAP?

The main objectives of the current Common Agricultural Policy (CAP) as it has been shaped over the decades of its existence are:

 • Ensuring affordable, safe and high quality food for EU citizens,
 • Ensuring a fair income and a good standard of living for farmers,
 • Supporting agricultural enterprises and boosting agricultural productivity,
 • Reducing greenhouse gas emissions from agricultural production to tackle climate change and sustainable management of natural resources.
 • The conservation of rural areas and landscapes of the European Union, and
 • Promoting employment in the agricultural sector in order to maintain and survive the rural economy.