Σε τι αναφέρονται τα Οικολογικά Σχήματα (Eco-Schemes) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής;

Τα οικολογικά σχήματα είναι μορφή άμεσων ενισχύσεων για  φιλική προς το περιβάλλον γεωργία και έχουν ενταχθεί στη νέα ΚΑΠ 2023-2027. Διαφοροποιούνται από τα Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα στη προηγούμενης ΚΑΠ, αφού παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευελιξία καθώς τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν το περιεχόμενο και τον προϋπολογισμό των Οικολογικών σχημάτων και να τα προσαρμόσουν στις δικές τους ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και κλιματικές ανάγκες. 

Τα οικολογικά σχήματα βασίζονται σε τρεις περιβαλλοντικούς στόχους, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την γεωργική παραγωγή και την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή,  την προώθηση της αειφόρας και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων (όπως του νερού και του εδάφους), και την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων. Τέλος, ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που θα υιοθετηθούν από κάθε χώρα, δίνονται  κίνητρα για χρήση πρακτικών για καλύτερη διαβίωση των κτηνοτροφικών ζώων (animal welfare).

What are Eco-Schemes ?

Ecological schemes are a form of direct aid for environmentally friendly agriculture and have been included in the new CAP 2023-2027. They differ from the Agri-environmental measures in the previous CAP, as they are more flexible as Member States are free to determine the content and budget of the Ecological schemes and to adapt them to their own specific environmental and climatic needs.

Ecological schemes are based on three environmental objectives, namely the reduction of greenhouse gas emissions from agricultural production and the adaptation of agriculture to climate change, the promotion of sustainable and efficient management of resources (such as water and soil), and biodiversity protection, enhancing ecosystem services and conserving habitats and landscapes. Finally, depending on the ecological schemes that will be adopted by each country, incentives are given for the use of practices for better living of livestock animals (animal welfare).