Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Παραγωγή και μπορεί κάποιος/κάποια να ενταχθεί σε αυτά αυτή την περίοδο στην Κύπρο;

Επί του παρόντος στην Κύπρο είναι ανοιχτά για αιτήσεις είναι 3 μέτρα που χρηματοδοτούνται από την ΚΑΠ με  €97 εκατομμύρια.

α. Καθεστώς 4.1 – Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων: Ο προϋπολογισμός του Καθεστώτος 4.1 είναι €30.000.000 και παρέχει οικονομική ενίσχυση για το 40%-75% του κόστους των δαπανών για επενδύσεις σε γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες. Οι επενδύσεις είναι συγκεκριμένες και έχουν δημοσιευθεί από το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Το ύψος της ενίσχυσης για μικρές επενδύσεις φτάνει τα €80.000, ενώ επιπλέον είναι διαθέσιμα €15.000.000 για επενδύσεις στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας και €11.000.000 για άλλους τομείς προτεραιότητας. 

β. Καθεστώς 6.1 – Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών: O προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα €5.000.000 και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως και 40 ετών που θέλουν να εγκατασταθούν για πρώτη φορά ως επικεφαλείς μίας γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από €20.000 μέχρι €50.000 αναλόγως αναλόγως της συμμετοχής τους και στο Καθεστώς 4.1. 

γ. Καθεστώς 5.2 – Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού: Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται στα €2.000.000 και έχει σκοπό να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε πυρόπληκτους γεωργούς για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει: 

  • στις 16/6/21 στις Κοινότητες Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και Πλατανιστάσας,
  • στις 26/6/2021 στις Κοινότητες Κοίλης και Τάλας,
  • στις 3/7/2021 στις Κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακαπνού, Διερώνας, Οδού, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Αγίους Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς, και
  • στις 19/9/21 στις Κοινότητες Γιόλου, Σίμου, Δρύμου και Δρυνιά

Η στήριξη για τους δικαιούχους φτάνει το 100% των επιλέξιμων δαπανών για την εκτιμηθείσας κεφαλαιουχικής ζημιάς και υπάρχει 50% επιπρόσθετη ενίσχυση για επιλέξιμες επενδύσεις που ξεπερνούν  το ποσό της εκτιμηθείσας ζημιάς. Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι γεωργοί που έχουν αποκαταστήσει ή προτίθενται να αποκαταστήσουν το γεωργικό τους δυναμικό και θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον ίδιο παραγωγικό κλάδο που απασχολούνταν πριν τις πυρκαγιές.

Οι ενδιαφερόμενοι και για τα τρία μέτρα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από 7 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι 20 Μαΐου 2022, μέσω διαπιστευμένων Φορέων – Συμβούλων στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών http://www.eas.capo.gov.cy/ . Περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ https://bit.ly/3gy3oQu

Are there any funding schemes one can take advantage of now in Cyprus?

Currently in Cyprus are open for applications are 3 measures funded by the CAP with € 97 million.

a. Scheme 4.1 – Investments that improve the overall performance and viability of livestock farms: The budget of Scheme 4.1 is € 30,000,000 and provides financial support for 40% -75% of the cost of costs for investments in livestock units. The investments are specific and have been published by the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment and the Cyprus Agricultural Payments Organization. The amount of aid for small investments reaches € 80,000, while in addition € 15,000,000 are available for investments in the sheep and goat sector and € 11,000,000 for other priority sectors.

b. Scheme 6.1 – Support for the first establishment of young farmers: The budget of the measure amounts to € 5,000,000 and is addressed to young people aged 18 to 40 who want to settle for the first time as heads of a farm. The financial support ranges from € 20,000 to € 50,000 depending on their participation and in Scheme 4.1.

c. Scheme 5.2 – Investment support for agricultural rehabilitation: The scheme’s budget is € 2,000,000 and aims to provide financial support to fire-affected farmers for fires that have broken out:

  • on 16/6/21 in the Communities of Agia Marina Xyliatou and Platanistasa,
  • on 26/6/2021 in the Communities of Koili and Tala,
  • on 3/7/2021 in the Communities of Arakapa, Eptagonia, Akapnou, Dieronas, Odos, Oras, Melini, Sykopetra, Agios Vavatsinias and Vavatsinias, and
  • on 19/9/21 in the Communities of Giolos, Simos, Drymos and Drynia

The support for the beneficiaries reaches 100% of the eligible costs for the estimated capital loss and there is 50% additional aid for eligible investments that exceed the amount of the estimated loss. Beneficiaries may be farmers who have restored or intend to restore their agricultural potential and will continue to operate in the same productive sector as they did before the fires.

Those interested in all three measures can submit their application electronically from February 7, 2022 to May 20, 2022, through accredited Bodies – Consultants on the website of the Cyprus Agricultural Payments Organization http://www.eas.capo.gov.cy/. More information about the measures can be found on the website of KOAP https://bit.ly/3gy3oQu