Ποια είναι τα άμεσα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τους ντόπιους παραγωγούς;

Η ΚΑΠ διαμορφώνεται Ευρωπαϊκά, λαμβάνοντας ωστόσο σοβαρά υπόψιν τις ανάγκες του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα κάθε χώρας. Τα άμεσα οφέλη για τους  παραγωγούς τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι πολλαπλά και αφορούν: 

 • Eκταρικές επιδοτήσεις για τις οποίες ο δικαιούχος επιδοτείται ανάλογα με το μέγεθος της γεωργικής του εκμετάλλευσης,
 • Eνίσχυσεις για βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας (αγροπεριβαλλοντικές δράσεις, «οικολογικός προσανατολισμός») ,
 • Ενίσχυση για  νέους γεωργούς (νεοεισερχόμενους στη γεωργία, με ηλικία κάτω των 40 ετών),
 • Ενισχύσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους ή μορφές γεωργίας ανάλογα με τη χώρα,  
 • Ενισχύσεις που είναι εστιασμένες σε γεωργούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (π.χ. μεγάλο υψόμετρο, μεγάλη κλίση ή η περίπτωση της καλλιέγειας κοντά ή στην πράσινη γραμμή) και κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
 • Ενισχύσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την απόκτηση γεωργικού εξοπλισμου, και
 • Μέτρα υποστήριξης και ενίσχυσης γεωργοκτηνοτρόφων και παραγωγών τροφίμων που επηρεάζονται από κρίσεις όπως είναι η πανδημία. 

How does CAP benefit local farmers directly?

The CAP is shaped by Europe, however, taking seriously the needs of each country’s agricultural sector. The immediate benefits for producers both in Cyprus and in other European countries are multiple and relate to:

 • Area grants for which the beneficiary is subsidized according to the size of their agricultural holding,
 • Aid for sustainable cultivation methods (agri-environmental actions, “ecological orientation”),
 • Aid for young farmers (new entrants to agriculture, under the age of 40)
 • Aid targeting specific sectors or forms of agriculture depending on the country,
 • Aid focused on farmers operating in areas with natural limitations (eg high altitude, steep slope or in the case of a crop near or on the green line) and industries facing difficulties.
 • Aid for the modernization and acquisition of agricultural equipment, and
 • Measures to support and support farmers and food producers affected by crises such as the pandemic.