Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής;

Χωρίς καμία αμφιβολία, με την εισαγωγή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και των οικολογικών σχημάτων στην ΚΑΠ γίνεται μία προσπάθεια ώστε να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις που έχει η βιομηχανοποιημένη γεωργία προς το περιβάλλον. Ωστόσο, δεν μπορούν να μην αναφερθούν οι αρνητικές συνέπειες της ΚΑΠ. 

Το Φεβρουάριο του 2020 η Βρετανική Οικολογική Κοινότητα δημοσίευσε επιστημονικό άρθρο με την ευρεία υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας (3600 υπογραφές υποστήριξης της δημοσίευσης) που αναφέρει ότι η ΚΑΠ στηρίζει μια ποικιλία πρακτικών που συμβάλλουν στην ευρεία κλίμακας απώλεια της βιοποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την υποβάθμιση του εδάφους. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που έχουν ενταχθεί στην ΚΑΠ και θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων είναι ανεπαρκή και δεν χρηματοδοτούνται όσο θα έπρεπε.  Το επιστημονικό άρθρο μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3JixjZh .

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι υποχρεωμένο να διενεργήσει Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων για το Περιβάλλον (ΣΜΕΕΠ) για την ΚΑΠ.  Η τελευταία ΣΜΕΕΠ (https://bit.ly/3sv02mV) για την εφαρμογή της ΚΑΠ στην  Κύπρο έγινε το 2014 και τα αποτελέσματά της έδειξαν αρνητικά αποτελέσματα για:

– την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, 

– τη διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου, 

– τις Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας, και

– την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων.  

What is the environmental impact of CAP?

Without a doubt, with the introduction of agri-environmental measures and ecological schemes in the CAP, an effort is being made to offset the impact that industrialized agriculture has on the environment. However, the negative consequences of the CAP can not be ignored.

In February 2020, the British Ecological Community published a scientific article with the broad support of the scientific community (3600 signatures in support of the publication) stating that the CAP supports a variety of practices that contribute to large-scale biodiversity loss, climate change and climate change. soil degradation. The authors argue that the agri-environmental measures that have been included in the CAP and could help address the above problems are insufficient and are not funded as much as they should be. The scientific article can be found at the link: https://bit.ly/3JixjZh

Each EU Member State is required to carry out a Strategic Environmental Impact Assessment (EIA) for the CAP. The last SMEEP (https://bit.ly/3sv02mV) for the implementation of the CAP in Cyprus took place in 2014 and its results showed negative results for:

-halting biodiversity loss and restoring ecosystem services,

-preserving the diversity of the rural landscape,

-the Areas of High Natural Value, and

-the quality of soil composition through regulation of pollution levels due to agricultural activities.