Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ότι τα έντυπα υποβολής αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) θα είναι διαφοροποιημένα για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι εφικτή η ταυτόχρονη δήλωση σιτηρών/ ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών και πατατών στο ίδιο τεμάχιο, για το ίδιο έτος. Ως εκ τούτου οι παραγωγοί πατατών χειρινής εσοδείας, ιδίως όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και άλλα, θα κληθούν να δηλώσουν στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων 2024 ως καλλιέργεια τις «Πατάτες» χωρίς να υπάρχει επιλογή δήλωσης καλλιέργειας σιτηρών στο ίδιο τεμάχιο για την ίδια χρονιά.

Προς επίλυση του προβλήματος που παρουσιάστηκε, παρέχεται περίοδος για υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας σιτηρών/ ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών,μόνο για όσα τεμάχια θα δηλωθούν στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων 2024 με καλλιέργεια «Πατάτες», τα οποία θα φυτευθούν την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2024 και τώρα είναι φυτεμένα με σιτηρά/ ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά. Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνεται το καλλιεργούμενο είδος σιτηρού/ κτηνοτροφικού φυτού και η έκτασή του. Θα πρέπει πρόσθετα, με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας να προπληρωθεί από τον αιτούντα παραγωγό η σχετική εισφορά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων. Αιτούντες στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν το Τμήμα Γεωργίας για αποκοπή της εισφοράς τους μέσω του ΚΟΑΠ. Έντυπο εξουσιοδότησης και διευκόλυνση για τη διαδικασία αυτή παρέχεται μέσω των οικείων Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων.

Επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν, από το Τμήμα Γεωργίας σε μεγάλο ποσοστό των Δηλώσεων Καλλιέργειας. Όπου διαπιστώνεται ψευδής δήλωση ο παραγωγός θα αποκλείεται από οποιαδήποτε ενίσχυση σε περίπτωση ζημιών στα σιτηρά για το 2024.

Ανακοινώνεται η παραχώρηση παράτασης για την υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας σιτηρών/ ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών, για όσα τεμάχια θα δηλωθούν στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) με καλλιέργεια «Πατάτες», τα οποία θα φυτευθούν την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2024 και τώρα είναι φυτεμένα με σιτηρά/ ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15/4/2024

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο της περιοχής τους.