Ανακοινώνεται η προκήρυξη Σχεδίου οικονομικής στήριξης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) που αφορά τη δημιουργία και την τήρηση γενεαλογικών μητρώων-βιβλίων ζώων (αιγών, προβάτων, αγελάδων, χοίρων, Κυπριακών αλόγων και Κυπριακών γαϊδουριών). Στόχος του Σχεδίου είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία/ λειτουργία Κοινωνιών Εκτροφής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012. Οι Κοινωνίες Εκτροφής, αποτελούνται από εκτροφείς καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής και μέσω των Προγραμμάτων Αναπαραγωγής τους, έχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

• τη βελτίωση μιας φυλής,
• τη διατήρηση μιας φυλής,
• τη δημιουργία νέας φυλής και
• την ανασύσταση μιας φυλής.
Το Σχέδιο είναι διετές και έχει συνολικό ύψος ενίσχυσης μέχρι τις €180.000,00.

Τα Σωματεία που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) που αφορά τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώωνκαλούνται όπως απευθύνονται στον Κλάδο Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων (ΖΠ&ΔΖ) στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο: για το έτος 2024 από 15 Μαρτίου 2024 μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο εν λόγω σχέδιο, πληροφορίες για τους δικαιούχους, αιτήσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για λοιπές διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως έρχονται σε επικοινωνία με τον Κλάδο Ζωικής παραγωγής και Διατροφής Ζώων στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22464028, 22408543 και 22408551. Το Εγχειρίδιο εφαρμογής του Σχεδίου είναι διαθέσιμο στη θεματική ενότητα Σχέδια και αιτήσεις.