Πότε και γιατί δημιουργήθηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική?

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η αντιμετώπιση της έλλειψης τροφίμων. Οι ηγέτες της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας έκριναν αναγκαίο να δράσουν ώστε η Γηραιά Ήπειρος να καταστεί αυτάρκης σε τρόφιμα, να εξασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός των αγορών με τρόφιμα, συνεχής ροή τροφίμων και γεωργικών προϊόντων εντός της Ευρώπης. 

Για το λόγο αυτό, οι έξι ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) το 1962 δημιούργησαν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία αποτελεί τη μακροβιότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

When and why was the Common Agricultural Policy created?

One of the biggest challenges for Europe after World War II was tackling food shortages. The leaders of the then Economic Community considered it necessary to act in order for the Old Continent to become self-sufficient in food, to ensure an adequate supply of food markets, a continuous flow of food and agricultural products within Europe.

For this reason, the six founding members of the Economic Community (Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands) in 1962 created the Common Agricultural Policy (CAP), which is the longest-running policy of the European Union.