Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Μελισσοκομικού Προγράμματος συνολικού ύψους €336.457,07 για το έτος 2023.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται στην Κύπρο μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, το οποίο έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχέδιου ξεκίνησε σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέσα από τις προκηρύξεις των επιμέρους παρεμβάσεων μεταξύ των οποίων και των Μελισσοκομικών Παρεμβάσεων του Μελισσοκομικού Προγράμματος.

Με την οικονομική στήριξη των μελισσοκόμων το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συμβάλει αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση της κυπριακής μελισσοκομίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας του κυπριακού μελιού.

Το Πρόγραμμα περιλάμβανει πέντε Μελισσοκομικές Παρεμβάσεις και εννέα δράσεις όπως αυτές περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσά επιδότησης.

Περιγραφή Μελισσοκομικών Παρεμβάσεων / Δράσεων Ποσό Επιδότησης

ΜΠ1 – Δράση Α: Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις

μελισσοκόμων 24.858.93

ΜΠ2 – Δράση Β1: Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων φαρμάκων για

αντιμετώπιση της βαρρόας 186.941.17

ΜΠ2- Δράση Β2: Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες 29.790.36

ΜΠ2 – Δράση Γ: Αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών 83.225.68

ΜΠ3 – Δράση Δ1: Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων μελιού 240.93

ΜΠ3 – Δράση Δ1: Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων κεριού 0

ΜΠ3 – Δράση Δ2: Εργαστηριακές αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων 0

ΜΠ4 – Δράση Ε: Υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας 0

ΜΠ5 – Δράση ΣΤ: Ευαισθητοποίηση καταναλωτών για την ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων 11.400

Σύνολο 336.457.07

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι τα προβλέψιμα ποσά που αντιστοιχούσαν στις Μελισσοκομικές Παρεμβάσεις/Δράσεις που δεν εφαρμόστηκαν (με μηδενικό ποσό επιδότησης) ή άλλα προβλέψιμα ποσά που απέμειναν από άλλες Δράσεις έχουν μεταφερθεί στην ΜΠ2 – Δράση Β1: Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων φαρμάκων για αντιμετώπιση της βαρρόας. Ως εκ τούτου, με την καταβολή του ποσού των €336.457,07 στους δικαιούχους, εκταμιεύθηκε σχεδόν το 100% των διαθέσιμων πόρων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 50% από Κοινοτικούς πόρους.