ΚΟΑΠ: Κρατική ενίσχυση για παραγωγή/πώληση οίνου για κρασί ΠΟΠ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πρόκειται να καταβληθεί Κρατική Ενίσχυση συνολικού ύψους €950.000 στις αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών αιγοπροβατοτροφίας ή φυτικής παραγωγής και στις Συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή ή στην παραγωγή και πώληση οίνου βάσης για την παραγωγή κρασιού ΠΟΠ Κουμανδαρία, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Στην παρούσα ανακοίνωση του Σχεδίου, αναφέρονται μόνο οι 4 από τις 8 Κατηγορίες Δικαιούχων και συγκεκριμένα οι εξής:

Κατηγορία (ε) – αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής παραγωγής
Τα νομικά πρόσωπα που ήταν αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών στη φυτική παραγωγή σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμου του 2018, Ν. 27(Ι)/2018 κατά την 27η Μαΐου 2022 και συνεχίζουν να έχουν αναγνώριση μέχρι την ημέρα προκήρυξης του Σχεδίου.

Κατηγορία (στ) – αναγνωρισμένες ομάδες αιγοπροβατοτρόφων
Τα νομικά πρόσωπα που ήταν αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμου του 2018, Ν. 27(Ι)/2018 κατά την 27η Μαΐου 2022 και συνεχίζουν να έχουν αναγνώριση μέχρι την ημέρα προκήρυξης του Σχεδίου.

Κατηγορία (ζ) – συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες περιοχές και για αντίστοιχα προϊόντα με τις ομάδες της κατηγορίας (ε)
Μετά από έλεγχο που έγινε με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορεί να είναι μόνο τα έξι (6) νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Σχεδίου.

Κατηγορία (η) – συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση «οίνου βάσης» για την παραγωγή του κρασιού ΠΟΠ Κουμανδαρία
Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως συνεργατικές εταιρείες και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση «οίνου βάσης» για την παραγωγή του κρασιού ΠΟΠ Κουμανδαρία.

Το συνολικό ύψος ενίσχυσης δεν θα ξεπεράσει τα €700.000 για τις Κατηγορίες (ε), (ζ), και (η) και τα €250.000 για την Κατηγορία (στ). Περαιτέρω λεπτομέρειες για τα ποσά στήριξης ανά κατηγορία ως επίσης και άλλες πληροφορίες για την εφαρμογή του Μέτρου αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Υποβολή δήλωσης επιθυμίας (αίτησης) από 24/01/2023 – 3/02/2023 στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό για τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην κα. Αναστασία Σάββα στο 22 557748 ή στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ 77771999.

SOURCE: https://www.sigmalive.com/news/oikonomia/1070965/koap-kratiki-enisxysi-gia-paragogipolisi-oinou-gia-krasi-pop