Η ΕΕ ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τη γεωργία

Η γεωργία εξακολουθεί να είναι ένα κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενο επάγγελμα, ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που διαχειρίζεται γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυξάνεται με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. 

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (από την Eurostat, 2013) δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την ΕΕ το διαχειρίζονται γυναίκες, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 23% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 4,9% των αγροτών κάτω των 35 ετών είναι γυναίκες, σε σύγκριση με το 6,4% των ανδρών. Από την άλλη, η πλειοψηφία των αγροτών ηλικίας άνω των 65 ετών με ποσοστό που ανέρχεται στο 40% είναι γυναίκες, συγκριτικά με το 27,6% του ανδρικού πληθυσμού.

Ενώ τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν σαφώς ότι αυτοί που χειρίζονται τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξακολουθούν να είναι άνδρες, τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες είναι εξαιρετικά δραστήριες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είτε σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις (σχεδόν το 40%) είναι γυναίκες είτε ως εργάτριες σε γεωργικές εκτάσεις γης (37%).

Η ΕΕ, μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), θέλοντας να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να ασχοληθούν επαγγελματικά με την γεωργία, τους παρέχει ουσιαστική στήριξη. Τα περισσότερα από τα μέτρα που υποστηρίζονται ή χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αποσκοπούν στο να καταστήσουν τη γεωργία ένα ελκυστικότερο επάγγελμα και για τα δύο φύλα, με την εισοδηματική στήριξη των γεωργών, την πρόσθετη στήριξη στους νέους γεωργούς, ενώ οι σύγχρονες γεωργικές τεχνικές με τη βοήθεια δορυφόρων και ρομπότ την καθιστούν επίσης πιο ελκυστική για όλους.

Τέλος, η ίση προσέγγιση των δύο φύλων στον γεωργικό τομέα αντιμετωπίζεται μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται μέσω της ΚΑΠ: Οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να αναλύουν την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (κάτι που ξεπερνά τον ρόλο των γυναικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις αλλά αγγίζει ένα ευρύ φάσμα πτυχών της αγροτικής ζωής).