Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων για το 2024 για τις επιχορηγήσεις από την ΕΕ στον τομέα της Ενημέρωσης και της Προώθησης, σχετικά με τα ευρωπαϊκά προϊόντα (προγραμμα AGRIP) που εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες, μέσω απλών προγραμμάτων και πολυπρογραμμάτων.

Το κανονιστικό πλαίσιο για τα εν λόγω προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ προβλέπεται στις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:
– Κανονισμοί (ΕΕ) 2018/1046, (ΕΕ) 1144/2014, (ΕΕ) 2015/1829, (ΕΕ) 2015/1831.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας για το 2024 και θα τελεί υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA) στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει τη διαχείριση της πολιτικής προώθησης.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 14 Μαϊου 2024στις 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στην πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0_en

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς στην Εσωτερική Αγορά:
− AGRIP-SIMPLE-2024-IM-EU QS
− AGRIP-SIMPLE-2024-IM-ORGANIC
− AGRIP-SIMPLE-2024-IM- SUSTAINABLE
− AGRIP-SIMPLE-2024-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES
− AGRIP-SIMPLE-2024-IM-CHARACTERISTICS
− AGRIP-MULTI-2024-IM
− AGRIP-MULTI-2024-IM-ORGANIC
− AGRIP-MULTI-2024-IM-SUSTAINABLE
− AGRIP-MULTI-2024-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES

και στις Τρίτες Χώρες:
− AGRIPSIMPLE-2024-TCASIA
− AGRIP-SIMPLE-2024-TC-AMERICAS− AGRIP-SIMPLE-2024-TC-OTHERS
− AGRIP-SIMPLE-2024-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE
− AGRIP-MULTI-2024-TC-ALL
− AGRIP-MULTI-2024-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία:
Ηλεκτρονική δ/νση: REAAGRIGRANTS@ec.europa.eu