Δράσεις Υπ. Γεωργίας για αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Οι επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής αποτελούν δυστυχώς επείγουσα απειλή για τον πλανήτη μας και το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Τα επιπλέον αέρια του θερμοκηπίου προέρχονται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αποψίλωση των τροπικών δασών, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η παραγωγή χημικών ουσιών. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η θερμοκρασία της γης να αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς και να επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο κλίμα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία έχουμε ήδη αυξήσει την θερμοκρασία του πλανήτη κατά περισσότερο από 1 °C σε σύγκριση με το επίπεδο των θερμοκρασιών που επικρατούσαν πριν από τη βιομηχανική εποχή.

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στη διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) προειδοποιούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C θα έχει σοβαρές, ακόμη και μη αναστρέψιμες συνέπειες για το περιβάλλον και τις κοινωνίες μας.

Όσο περισσότερο διαταράσσουμε το κλίμα, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι για την κοινωνία και το περιβάλλον μας.

Μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας και ο ίδιος ο πολιτικός προϊστάμενος Κώστας Καδής, προωθούν μέτρα για αντιμετώπιση του φαινομένου. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές του Υπουργείου προωθούνται:

Πολιτικές Υπ. Γεωργίας

Συγκροτημένες πολιτικές που διέπουν οριζόντια όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με στόχο τη μείωση της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ορθολογιστική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, την προστασία των υδάτινων πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές δράσεις.

Ως προς την έγκαιρη προετοιμασία πλάνου για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε όλους τους τομείς, το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18/5/2017, μετά από Πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θέσπισε με σχετική Απόφαση του την Εθνική Στρατηγική για τη Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Παράλληλα, για την εφαρμογή της Στρατηγικής, ετοιμάστηκε σχετικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει σειρά δράσεων σε όλους τους τομείς με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες εφαρμόζονται από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Περιβάλλοντος, αποτελεί τον φορέα παρακολούθησης της υλοποίησης των μέτρων προσαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, και ετοιμάζει σχετική Ετήσια Έκθεση. Η Εθνική Στρατηγική για τη Προσαρμογή, το Σχέδιο Δράσης και οι Ετήσιες Εκθέσεις αναρτώνται για σκοπούς ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υπέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία και ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέραν του 40 % του προϋπολογισμού, δηλαδή ποσό που ανέρχεται περίπου στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ, αφορά έργα πράσινης μετάβασης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προβλεπόταν, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κύπρου. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και την έμφαση που δίνει η Κυβέρνηση στους τομείς αυτούς.

Η «καθαρή και πράσινη ενέργεια» έχει ενταχθεί δυναμικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας, μέσω της εφαρμογής σχεδίων για ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Η Κύπρος τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενεργό συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και είναι συνεπής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα, μέχρι στιγμής, όλους τους δεσμευτικούς της στόχους.

Ως προς τα έσοδα δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, αυτά καταλήγουν στο πάγιο ταμείο του Κράτους και μέσα από το οποίο υλοποιούνται (μέσω των ετήσιων προϋπολογισμών) οι πολιτικές και τα μέτρα προς επίτευξη του στόχου της πράσινης ανάπτυξης.

Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Γεωργίας, αναγνωρίζοντας την σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση ενός παγκόσμιου προβλήματος όπως η Κλιματική Αλλαγή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέλαβε την Πρωτοβουλία να φέρει μαζί τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, οι οποίες θα συνεργαστούν για την υλοποίηση μέτρων που προτείνουν πέραν των 240 επιστημόνων που εργάζονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής.