Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών

Famagusta, Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos
Posted 7 months ago

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανανκοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός (!) Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του ΙΓΕ για την υλοποίηση του Εθνικού Ερευνητικού Προγράμματος AGRICYGEN.

Το εθνικό χρηματοδοτούμενο έργο AGRICYGEN (Cyprus AGRIcultural Genomics cENtre) στοχεύει στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας ώστε να επιτευχθεί: α) αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος. β) αύξηση της παραγωγής εγχώριων ζωοτροφών και γ) οικολογική αναβάθμιση των κυπριακών εδάφων. Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν θετικά στην εκπλήρωση των στόχων παραγωγής γάλακτος και ζωοτροφών για παρασκευή χαλλουμιού ως Π.Ο.Π.

Ένας (1) Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών (ΚΛ. Α2, Α5, Α7(ii)) – Κάλυψη των αναγκών του ΙΓΕ για το – Κλάδος Αγροβιοτεχνολογίας.

1.Καθήκοντα: α) Συλλογή δειγμάτων και δεδομένων από βοσκότοπους και αγροτικά οικοσυστήματα από περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. β) Εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων. γ)Ανάλυση δεδομένων και καταρτισμός εκθέσεων. δ)Διατήρηση και εμπλουτισμός της Εθνικής Τράπεζας Εδαφικών Γενετικών Πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. ε)Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος, σε σχέση με την υλοποίηση/διαχείριση του έργου. του/της ανατεθεί.

2.Προσόντα – 2.1 Απαιτούμενα Προσόντα: α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Χημεία. β) Καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). γ) Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου εφαρμόζεται. δ) Άδειας Οδήγησης Οχήματος (το εν λόγω αποδεικτικό θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από τους επιτυχόντες, κατά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή). ε) Καλή φυσική και σωματική κατάσταση που να επιτρέπει εργασία σε εξωτερικούς χώρους, τη διεκπεραίωση χειρωνακτικής εργασίας σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από τους επιτυχόντες κατά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με το ΙΓΕ, βεβαίωση από τον προσωπικό σας ιατρό τους ότι είναι σωματικά υγιείς και δεν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε παθολογικά προβληματα που να μην τους επιτρέπουν να εργαστούν στον αγρό ή στη φάρμα. στ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από τους επιτυχόντες κατά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με το ΙΓΕ, σχετικό πιστοποιητικό από την Αστυνομία.

2.2 Πρόσθετα Προσόντα (πλεονέκτημα): α)Αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα με σχετικές βεβαιώσει (βλέπε Πίνακα Μοριοδότησης) σε θέματα που αφορούν ενόργανη χημική ανάλυση θα αποτελεί πλεονέκτημα. β) Αποδεδειγμένη τεχνική κατάρτιση με σχετικές βεβαιώσεις (βλέπε Πίνακα Μοριοδότησης) στη χρήση αέριας χρωματογραφίας θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3.Ωράριο εργασίας και τοποθέτηση: α) Οι τεχνικοί θα εργάζονται με ειδικό ωράριο εργασίας κατά τις ετγάσιμες μέρες του Δημοσίου (Δευτέρα-Σάββατο) σε πενθήμερη βάση, 7,5 ώρες την κάθε εργάσιμη ημέρα με ωράριο που θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μεταξύ των ωρών 05:00 με 18:00. Το πρόγραμμα εργασίας θα καθορίζεται επί εβδομαδιαίας βάσης. β)Σημειώνεται ότι ενδεχομένως, οι τεχνικοί να χρειαστεί να εργαστούν πέραν του πιο πάνω ωραρίου όπως επίσης Κυριακές και αργίες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εργασίας πέραν των 37,5 ωρών συνολικά εβδομαδιαίως ή για ετργασία σε Κυριακές ή σε αργίε, τότε οι τεχνικοί θα αποζημιώνονται με βάση τα ισχύοντα για την υπερωριακή αποζημίωση. γ)Τα άτομα που θα επιλεγούν θα έχουν έδρα τα κεντρικά γραφεία του ΙΓΕ στη Λευκωσία ή την Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας του ΙΓΕ στη Λευκωσία και θα μετακινούνται σε όλες τις επαρχίες υπό τον έλεγχο της Κυπριακ΄γης Δημοκρατίας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

4. Αμοιβή i) Η βασική αμοιβή για άτομα που θα προσληφθούν θα είναι η δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5. ii) Με βάση το άρθρο 10 του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή τους, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προυπολογισμού Νόμου.

5.Περίοδος Απασχόλησης: Η περίοδος απασχόλησης θα αφορά στην περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για το έργο. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν, θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το ΙΓΕ, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωη της πιο πάνω περιόδου. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου. Τονίζεται επίσης ότι σε περίπτωση πλήρωσης ΌΛΩΝ των κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικών Γεωργικών Ερευνών του ΙΓΕ ή σε περίπτωση που καταργηθούν οι σχετικες ανάγκες του ΙΡΕ πριν τη λήξη της σύμβασης των εργοδοτούμενων ατόμων ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγηση τους, τα εργοδοτούμενα άτομα κρίνονται ανεπαρκή τότε θα τυγχάνουν εγαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2016 και η σύμβαση θα τερματίζεται αθτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

6.Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο Ι που είναι διαθέσιμο από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Το Έντυπο είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ www.ari.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στη Λευκωσία ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ταχ. Θυρ. 22016, 1516 Λευκωσία όχι αργότερα από τις 5 Ιανουαρίου 2024.

Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά αντίγραφα (απολυτηρίου, πτυχίου, πιστοποιητικών γνώσης γλωσσών, απολυτήριο στρατού κλπ) και τυχόν βεβαιώσεις πείρας από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητητής/τρια, στις οποίες να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης, διαφορετικά ή αίτησή τους δεν θα εξετασθεί. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22403100 ή 22403122 ή 22403146.

Apply Online