Πρώτος Λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών

Posted 2 months ago

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών – Πλήρωση μιας κενής θέσεης πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία (1) κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίματα

Α14 (ii): 57.077, 59.535, 61.993, 64451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με τον ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

(α) Είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση, τη διοίκηση, το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία Τμήματος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. (Β) Συνεργάζεται και δίδει τη γνώμη του/της προς τον/την Επίτροπο σε σχέση με θέματα της αρμοδιότητάς του/της. (γ) Μεριμνά για την ετοιμασία προτάσεων και εισηγήσεων αναφορικά με επιμέρους σχέδια/προγράμματα της αρμοδιότητας του Οργανισμού. (δ) Φροντιίζει για την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του τομέα νομοθεσιών και κανονισμών. (ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Γεωπονία ή άλλος κλάδος της Γεωπονικής Επιστήμης, Αγροτική Οικονομική. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στο πιο πάνω ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν εποπτεία, διεύθυνση, προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συνοντονισμό και έλεγχο εργασιών. (3) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού νομοθεσίας και κανονισμών. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. (5) Ακαιρεότητα χαρακτήτα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις: 1. Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόν στη Γεωπονία ή σε κλάδο της Γεωπονίας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 2. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι Πρώτοι Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. 3. Εξετάσεις κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Προσλήψεων και Προαγωγών, για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα διεξαχθεί προφορική εξέταση. Νοείται ότι τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 13(3)(α) των περί του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος Υπαλλήλων) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 131/2021), το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η απόφαση, κατά πόσο θα διεξαχθεί και γραπτή εηέταση πριν τη διενέργεια της προφορικής εξέτασεις θα ληφθεί μετά την παραλαβεί των αιτήσεων και την ετοιμασία του καταλόγου των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα. Σε περίπτωση διεξαγωγής, το Συμβούλιο θα καλέσει σε γραπτή εξέταση όσους συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα και ακολούθως θα καλέσει σε προφορική εξέταση τον τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων του αριθμού των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή δημιουργηθεί ή κενωθεί μέχρι την ημερομηνία πρόσκλησης των υποψηφίων στην εξέταση, με βάση τη σειρά κατάταξης τους στην γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής γραπτής εξέτασης, το Συμβούλιο θα καλέσει σε προφορική εξέταση όλους τους υποψηφιους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα. 4. Γενικές Προυποθέσεις Διορισμού Σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 της Κ.Δ.Π. 131/2021, ουδείς διορίζεται στον ΚΟΑΠ εκτός εάν – (1) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. (2) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός (3) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σοβαρής μορφής, ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα (4) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχει τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τον Οργανισμό, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της δημοκρατίας ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της δημοκρατία ή κράτους μέλους ή οργάνου της Ευρωπαικής Ένωσης για πειρθαρχικό παράπτωμα. (5) πιστοποιείται ως κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση από τον προσωπικό ιατρό του υπό διορισμό προσώπου, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ή/και από ιατρό ο οποίος ορίζεται από τον Επίτροπο, ύστερα από τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων που θα κριθούν απαραίτητες από τον προσωπικό ιατρό του υπό διορισμό προσώπου ή/και από τον ιατρό που ορίζεται από τον Επίτροπο. (6) έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας του και (7) νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

5.Υποβολή Αιτήσεων: (1) Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που έχει καθοριστεί από τον ΚΟΑΠ με τίτλο “Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών”. (2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ: στην ενότητα “Κενές Θέσεις”, στο πεδίο που αφορά στην εν λόγω θέση. Μπορούν επίσης να παραληφθούν από τα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ, οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία και από τα ακόλουθα Επαρχιακά/ Περιφερειακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Σημειώνεται ότι για την παρούσα προκήρυξη στο πεδίο “Κωδικός Θέσης” στο έντυπο αίτησης, θα πρέπει να αναγράφει: “ΠΓ”. Νοείται ότι, σε περίπτωση που κάποιος αιτητής επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις οι οποίες διέπονται από ξεχωριστή γνωστοποίηση προκύρηξης, θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο για την κάθε θέση. (3) Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαικών και άλλων συναφών προσόντων που κατέχουν οι αιτητές και προνοούνται πιο πάνωμ περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για την πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Σημειώνεται ότι, οι ακαδημαικοί τίτλοι σπουδών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, θα ζητείται να παρουσιαστούν άμεσα τα κατάλληλα, ανάλογα με τον τίτλο που κατέχει ο κάθε αιτητής, πιστοποιητικά αναγνώρισης, ως αυτά εκδίδονται από τον Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Για σκοπούς της παραγράφου (1) των Απαιτούμενων Προσόντων, όπου απαιτείται, θα ζητείται πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου σε κλάδο(-ους)/ειδίκευσγ(-εις) που προνοείται(-ούνται) στην παράγραφο (1) των Απαιτούμενων Προσόντων πιο πάνω ή πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας προς μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Μάστερ. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών, θα ζητηθούν πιστοποιητικά αναγνώρισης ως πιο πάν. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, η πείρα που δηλώνεται από κάθε αιτητή στην αίτησή του, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον συνοδεύεται από αναλυτικές βεβαιώσεις/τεκμήρια πείρας/ υπηρεσίας, στις οποίες να αναφέρονται τουλάχιστον ο/οι τίτλος (-οι) της/των θέσης(-εων) που υπηρέτησε διαχρονικά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εργοδότησης, η χρονική περίοδος εργοδότησης στην κάθε θέση, καθώς και τα καθήκοντα/ευθύνες που εκτελούσε/είχε ο αιτητής σε κάθε θέη που υπηρέτησε κατά την εν λόγω εργοδότηση. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαικών και άλλων συναφών προσόντων όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. (4) Αναφορικά με αιτητές που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών πενταετούς τουλάχιστον κανονικής φοίτησης από εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Προσλήψεων και Προαγωγών, θα ιοθετητθεί κατ’αναλογία το περιεχόμενο της σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ημερομηνίας 16 Μαίου 2007, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της. Συναφώς, οι πενταετείς τίτλοι σπουδών θα αναγνωρίζονται/ προσμετρούνται και ως ξεχωριστοί μεταπτυχιακοί τίτλοι, μόνο για όσους αιτητές προσκομίσουν από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. διπλή αναγνώριση του τίτλου ως ισότιμου ή ισότιμου και αντίστοιχου “πτυχίου” σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως “μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Μάστερ”, ως προβλέπεται στην υπό αναφορά εγκύκλιο. Σχετική είναι και η ανακοίνωση του ΚΟΑΠ ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του. (5) Η κατοχή των Απαιτούμενων Προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους αιτητές μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, όπου απαιτούνται, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (6) (α) Λαμβάνοντας υπόψιν την Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους αιτητές είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των “Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών” υπάρχει αναρτημένος στη ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ. (Β) Αναφορικά με τους αιτητές – των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και – οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (7) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ, έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από τις 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 ή να αποσταλούν προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσλήψεων και Προαγωγών του ΚΟΑΠ, στην πιο πάνω διεύθυνση μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή και σφραγίδα ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 το αργότερο. (8) Για την πλήρωση της κενής θέσης λαμβάνονται υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις και ως τέτοιες θεωρούνται οι αιτήσεις που παραδίδονται στον ΚΟΑΠ ή εχουν σφραγίδα ταχυδρομείου, εντός της προθεσμία που καθορίζεται πιο πάνω στην παρούσα δημοσίευση. (9) Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο του εντύπου αίτησης. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία να υποβάλουν, προς επιβεβαίωση, πρωτότυπα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς τους. (10) Πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων από τον ΚΟΑΠ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και συγκεκριμένα στην Πολιτική Ιδιωτικότητας του Οργανισμού. (11) Σημειώνεται ότι, ο ΚΟΑΠ θα επικοινωνεί με τους αιτητές μέσω ηλεκτρικού ταχυδρομείου και, ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε αιτητή θα πρέπει απαρείτητα να συμπληρωθεί ευδιάκριτα στην αίτηση του/της. (12) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 22557676/ 22557777. (13) Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες φια τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης, συμπεριλαμβανόμενης της Κ.Δ.Π. 131/2021, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού για τυχόν σχετικές ανακοινώσεις.

Apply Online