Θέση Ερευνητή για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στα πλαίσια του έργου ECONUTRI

Posted 6 months ago

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει έναν ερευνητή για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στα πλαίσια του έργου ECONUTRI.

Το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση, αξιολόγηση και παρουσίαση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στη φύση, προσαρμοσμένες σε μια ολιστική προσέγγιση, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της έκπλυσης NO3-N και P, απωλειών αέριων μορφών N και στο μετριασμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργική δραστηριότητα. Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα ECONUTRI.

1. Καθήκοντα
i. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και εκτέλεση πειραμάτων αγρού, μέσο- και μίκρο-κόσμων.
ii. Δημιουργία σωρών συν-κομποστοποίησης, συλλογή δειγμάτων κόμποστ και προσδιορισμός των φυσικοχημικών και βιολογικών τους χαρακτηριστικών.
iii. Συλλογή αέριων δειγμάτων από τον Σταθμό Παρακολούθησης Αερίων του Θερμοκηπίου στην Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας.
iv. Προσδιορισμός αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας συνδεδεμένης με πολλαπλούς ανιχνευτές και φασματογράφο μάζας και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων.
v. Ανάλυση δεδομένων και υπολογισμός ρυθμού εκπομπής και συντελεστών εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου με τη χρήση συστήματος σταθερών θαλάμων.
vi. Καταρτισμός εκθέσεων που απαιτούνται για το έργο, παρουσίαση και δημοσίευση αποτελεσμάτων.
vii. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος, σε σχέση με την υλοποίηση/διαχείριση του έργου, του/της ανατεθεί.

2. Απαιτούμενα Προσόντα

i. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Χημεία ή στη Χημική Μηχανική. Σημ. Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
ii. Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Πρόσθετα Προσόντα

i. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου MSc στη Χημεία ή στη Χημική Μηχανική θα αποτελεί πλεονέκτημα.
ii. Διδακτορικό Δίπλωμα PhD στη Χημεία ή στη Χημική Μηχανική θα αποτελεί πλεονέκτημα.
iii. Προηγούμενη ερευνητική πείρα και ενασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της θέσης όπως περιγράφεται στο σημείο 1 θα αποτελεί πλεονέκτημα.
iv. Συμμετοχή σε έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Ειδικότερα ο/η ερευνητής/τρια ορισμένου χρόνου θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις παρακάτω μεθόδους και εργασίες και μόνο αυτές που περιγράφονται παρακάτω θα υπολογίζονται για βαθμολόγηση στα πλαίσια της ερευνητικής εμπειρίας:
i. Ανάλυση αερίων ρύπων σε συστήματα αέριας χρωματογραφίας συνδεδεμένη με φασματογράφο μάζας.
ii. Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
iii. Εφαρμογή μεθόδων ενόργανης χημικής ανάλυσης και ειδικότερα μεθόδων ανάλυσης για την αξιολόγηση περιβαλ-λοντικών δειγμάτων.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2018.

4. Η περίοδος απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την περάτωση του έργου, Απρίλιος του 2026. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση θα ανανεωθεί μέχρι το πέρας του έργου. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την
ετήσια αξιολόγησή του το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό Έντυπο Ι που είναι διαθέσιμο από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Έντυπο είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.ari.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΙΓΕ για το Έργο ECONUTRI» στα Γραφεία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24/11/2023, στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ταχ.Θυρ. 22016, 1516 Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται και σε αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα και την επαγγελματική πείρα.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την παράδοση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22403100 και 22403110.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τον Ανώτερο Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών Δρα Δαμιανό Νεοκλέους στα τηλέφωνα 22403115 ή στο email [email protected].

6. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Σημειώσεις
1. Σε περίπτωση που το απαιτούμενο προσόν του σημείου 2(i) καλύπτεται από μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο τότε το τελευταίο δε θα μοριοδοτείται με 2 μονάδες ως Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου MSc , αλλά θα αξιολογείται ως πρώτο Πτυχίο.
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου.

Apply Online