Γεωργικός Λειτουργός

Full Time
Famagusta
Posted 2 weeks ago

SEDIGEP LTD

Καθήκοντα:

 • Συμβουλεύει για τη χρήση των φαρμάκων και άλλων χημικών προιόντων
 • Συμβουλεύει τους παραγωγούς για τον έλεγχο και την καταπολέμηση των ασθενειών
 • Είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση προιόντων
 • Διασφαλίζει την παροχή τεχνικών συμβούλων προς τους παραγωγούς
 • Εκπαιδεύει τους παραγωγούς σχετικά με τις προδιαγραφ’ες και κανονισμούς της Ευρωπαικής Ένωσης και διασφαλίζει την τήρηση των εν λόγω.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει ενιαίο πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση των παραγωγών.
 • Ετοιμάζει πρόγραμμα συλλογής προιόντων και συντονίζει την αποστολή τους.
 • Διασφαλίζει την παράδοση των προιόντων από τους παραγωγούς στην Εταιρεία, εντός των προκαθορισμένων πλαισίων.
 • Χειρίζεται παράπονα παραγωγών και μεριμνά για την επίλυσή τους.
 • Αξιολογεί την απόδοση όλων των συντελεστών παραγωγής και εισηγείται βελτιωτικές ενέργειες.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του Συσκευαστηρίου/Αποθήκης.
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλο Γεωπονία ή σε συναφή κλάδο γεωργικής παραγωγής.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μυτρώο Γεωπόνων.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office, Word, Excel)
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Apply Online

Apply Online