Η Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 ανακοινώνει ότι στις 19 Οκτωβρίου 2023 έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 1η τροποποίηση του Σχεδίου με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων προνοιών σε συνέχεια και της εμπειρίας που αποκτήθηκε από το πρώτο έτος εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου.
Το περιεχόμενο της τροποποίησης αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν αναμένεται να εγκριθεί χωρίς σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, οι αλλαγές τίθενται επίσημα σε εφαρμογή από την επόμενη μέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής για έγκριση της τροποποίησης, κάτι που αναμένεται να γίνει το αργότερο μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2023.

Το αναθεωρημένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 23-27 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 23-27.

Για σκοπούς καλύτερης προετοιμασίας και προγραμματισμού των γεωργών / κτηνοτρόφων ενόψει των νέων προκηρύξεων για τις εκταρικές / κεφαλικές παρεμβάσεις για το έτος 2024 παρατίθενται πιο κάτω οι κυριότερες αλλαγές για άμεση ενημέρωση του αγροτικού κόσμου:

 1. Αναθεώρηση GAEC 7

Η υποχρέωση για τήρηση του GAEC 7 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Οι γεωργοί οι οποίοι κατέχουν αρόσιμη γη είναι υπόχρεοι να εφαρμόζουν ένα εκ των πιο κάτω:

1.Η κύρια καλλιέργεια να μην καλλιεργείται στο ίδιο χωράφι για περισσότερο από ένα έτος (εκτός από την περίπτωση πολυετών καλλιεργειών, αγρωστωδών και άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών και γης υπό αγρανάπαυση).
ή

 1. Καλλιέργεια κύριας και δεύτερης (δευτερεύουσας καλλιέργειας) φυτείας (διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών) με γένος διαφορετικό από την κύρια, εντός του ίδιου έτους. Τονίζεται ότι με την πάροδο 3 ετών η κύρια καλλιέργεια θα πρέπει να εναλλάσσεται.

Εναλλακτικά των πιο πάνω (1 και 2), οι γεωργοί οι οποίοι κατέχουν αρόσιμη γη με αγροτεμάχια σποροπαραγωγής σύμφωνα με τον Περί Σπόρων Νόμο του 1998, εαρινές πατάτες, πεπονοειδή και καρπούζια, είναι υπόχρεοι με την πάροδο 3 ετών η κύρια καλλιέργεια να εναλλάσσεται.
Για τις εαρινές πατάτες, πεπονοειδή και καρπούζια πρέπει να γίνεται εναλλαγή της κύριας καλλιέργειας τουλάχιστον 25% κάθε έτος σε επίπεδο τεμαχίου. Τα τεμάχια που μπορούν να αξιοποιήσουν την εναλλακτική επιλογή για εαρινές πατάτες, πεπονοειδή και καρπούζια είναι μόνο όσα δηλώθηκαν με τις εν λόγω καλλιέργειες το έτος 2023.

 1. Α.Π. 3.1 – Προσθήκη της επιλογής χρήσης πιστοποιημένου σπόρου και κοπριάς

Συμπερίληψη δυνατότητας μέσω της Δράση Ε για χρήση κοπριάς σε συνδυασμό με τον πιστοποιημένο σπόρο αλλά ενίσχυση θα καταβάλλεται μόνο για την χρήση του πιστοποιημένου σπόρου (€100 /εκτάριο).

 1. Α.Π. 3.2 Δράση Α «Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης σε ανοικτές καλλιέργειες θερμοκηπίου
  Η περίοδος διάρκειας της ηλιοαπολύμανσης (6 εβδομάδες) μπορεί να γίνει όχι κατ’ ανάγκην την περίοδο Ιούλιος – Αύγουστος αλλά την περίοδο 15 Μάιου – 15 Σεπτεμβρίου.

Η διεύρυνση της περιόδου που μπορεί να συντελεστεί η ηλιοαπολύμανση δίνει ευελιξία στους δικαιούχους ώστε να εφαρμόσουν την ηλιοαπολύμανση χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα με τον προγραμματισμό των εργασιών τους. Νοείται ότι η διάρκεια της ηλιοαπολύμανσης διατηρείται στις 6 εβδομάδες.

 1. Α.Α. 1.6 Διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων

Κατόπιν επανεξέτασης κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση της ετήσιας επιδότησης κατά 7% ανά ΜΖΚ (από €340 σε €365).

 1. ΑΑ 1.7 «Ευημερία των ζώων – Χοίροι»

Αυξήθηκε το ποσό ενίσχυσης από €22 σε €30 ανά ΜΖΚ (χοιρομητέρα) με στόχο την αντιπροσωπευτικότερη ενίσχυση προς τους δικαιούχους λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική απώλεια εισοδήματος.

 1. ΑΑ 1.3 Δράση Α Θερισμός νησίδας

Η παρατεταμένη παρουσία ξηρής φυτικής μάζας σε χρονιές ξηρασίας και ανομβρίας εγκυμονεί πολύ ψηλό κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών στην ύπαιθρο. Μετά από απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα παρέχεται η δυνατότητα επίσπευσης του θερισμού των περιοχών αυτών.

 1. AA 1.8 Παραδοσιακά αμπέλια

Στην παρέμβαση μπορούν να συμμετάσχουν και αμπελώνες που δεν έχουν κυπελλοειδή σχηματισμό.

 1. Α.Π. 1.3 Δράση Δ «Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε περιοχές υψηλού κινδύνου»

Συμπεριλαμβάνονται στην παρέμβαση και πρόσθετες περιοχές υψηλού κινδύνου, πέραν των παραδασόβιων και των οικιστικών περιοχών, όπως για παράδειγμα βιομηχανικές περιοχές και νεκρή ζώνη.

 1. Α.Π. 3.2. Β Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας, σε νηματώδεις

Το ποσό ενίσχυσης αυξάνεται από €600 το εκτάριο σε €1200 ανά εκτάριο.

 1. ΕΠΣΑ 7 – Πράσινος τρύγος

Η νέα παρέμβαση στοχεύει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί ή μετριαστεί η κρίση στην αγορά.

 1. Α.Π. 3.1 Αποκλεισμός της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες

Προστίθενται στις επιλέξιμες καλλιέργειες τα επιτραπέζια σταφύλια.

 1. Α.Π. 3.1 Αξιοποίηση κομπόστας σε μόνιμες και ετήσιες καλλιέργειες

Διαγράφεται το λεκτικό «Σε περιοχές NVZ η ποσότητα κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά τα 43 m3/ εκτάριο και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Σε περιοχές NVZ η ποσότητα κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά πέραν του 10% των ελάχιστων αποδεχτών ποσοτήτων / εκτάριο»