Πώς να γίνεις αγρότης: Η συμβολή της ΚΑΠ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 11% όλων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της διοικείται από αγρότες κάτω των 40 ετών για αυτό το λόγο η Ένωση αναλαμβάνει την πρόκληση με στόχο να πειστούν περισσότεροι νέοι να ασχοληθούν με τη γεωργία.

Αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της για να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Με αυτό τον στόχο δίνεται ευκαιρία στους νέους αγρότες για να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρησή, με επιχορηγήσεις εκκίνησης, εισοδηματική υποστήριξη και οφέλη, όπως πρόσθετη κατάρτιση στον τομέα της γεωργίας.

Η υποστήριξη της επόμενης γενιάς ευρωπαίων αγροτών όχι μόνο ενισχύει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της γεωργίας της ΕΕ βοηθά επίσης στην εξασφάλιση των προμηθειών τροφίμων της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια.

Υποστήριξη εισοδήματος

Οι νέοι αγρότες λαμβάνουν πρόσθετη βοήθεια από μέτρα εισοδηματικής στήριξης της ΕΕ με τη μορφή της Ενίσχυσης για Νέους Αγρότες (YFP). Κατά γενικό κανόνα, οι εθνικές αρχές πρέπει:

  • να διαθέσουν έως και 2% της συνολικής κατανομής της χρηματοδότησης για τη στήριξη του εισοδήματος για την ενίσχυση·
  • να αποφασίζουν για τον αριθμό των εκταρίων ανά αγρόκτημα που θα στηριχθεί στο πλαίσιο του YFP (έως 90 εκτάρια)·
  • να επιλέξουν μία από τις μεθόδους υπολογισμού του YFP (έως και 50% των πληρωμών εισοδηματικής στήριξης των αγροτών)·
  • να αποφασίζουν εάν οι δικαιούχοι του YFP θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες ή/και να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις κατάρτισης·
  • να χορηγούν το YFP για περίοδο πέντε ετών μετά τη σύσταση των επιλέξιμων νέων αγροτών·
  • να δίνουν προτεραιότητα στους νέους γεωργούς όσον αφορά τη λήψη βασικών δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό/περιφερειακό απόθεμα.

Ταμεία αγροτικής ανάπτυξης

Επιπλέον, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν συχνά πρόσθετα μέτρα για να βοηθήσουν τους νέους αγρότες να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Αυτή η στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν την ανάπτυξη αγροτικών επιχειρήσεων ή συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο εισαγωγής στη γεωργία.

Αυτά τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης υποστηρίζονται επίσης μέσω της πρωτοβουλίας «νέοι αγρότες». Αυτό συνδυάζει τη διαθέσιμη υποστήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και της εμπειρογνωμοσύνης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνολικά, αυτή η στήριξη θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ. Η διαχείριση αυτών των δανείων θα γίνεται από τοπικές τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ. Τουλάχιστον το 10% του ποσού που δανείζεται στις συμμετέχουσες τράπεζες θα αφιερωθεί σε αγρότες κάτω των 41 ετών, οι οποίοι θα επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Νέα ΚΑΠ: 2023-27

Τον Ιούνιο του 2021, μετά από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτεύχθηκε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Αυτή η συμφωνία εγκρίθηκε επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και η νέα ΚΑΠ θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, θα γίνουν αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα στήριξης του εισοδήματος, με τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση δικαιότερης κατανομής της οικονομικής στήριξης για τους αγρότες και τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την ΕΕ. Μέχρι το 2023 θα συνεχιστούν τα τρέχοντα μέτρα εισοδηματικής στήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του μεταβατικού κανονισμού της ΚΑΠ.

Σε Κυπριακό Επίπεδο το Υπουργείο Γεωργίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στην Κύπρο. 

Το Πρόγραμμα  συντελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και του κυπριακού αγροτικού τομέα με την στήριξη και την κατάρτιση νέων αγροτών. Αυτό είναι αποτέλεσμα των μέτρων που εφαρμόζονται μέσα από το πρόγραμμα. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Σχετικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις προκηρύξεις μπορείτε να τις βρείτε στον Διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Πηγές:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/young-farmers_en