ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1 – “ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” – 08/06/2023


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν την Ε‘ Προκήρυξη του Καθεστώτος 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη».

Δικαιούχος του Καθεστώτος 4.3.1 είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος). O Προϋπολογισμός της Ε’ Προκήρυξης ανέρχεται στο €1.000.000.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία από 8 Ιουνίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι αιτήσεις καθώς και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.capo.gοv.cywww.moa.gov.cy/da και www.paa.gov.cy