ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  χρηματοδοτεί τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελούνται από μέτρα και έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας
  • Ενθάρρυνση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δράσης για το κλίμα
  • Την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων.

Οι στόχοι υλοποιούνται μέσω εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των χωρών της Ε.Ε. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισέφερε 100 δισεκατομμύρια ευρώ στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από το 2021-2023 τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο κατά την εφαρμογή του νέου προγράμματος 2021-2027. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προκατόχου του στο πλαίσιο του 2014-2020 με αναπροσαρμογές για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν για την περίοδο 2021-2027.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  θα χρηματοδοτήσει τους ακόλουθους τύπους παρεμβάσεων: (α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης· β) φυσικούς ή άλλους περιορισμούς που αφορούν την περιοχή· (γ) μειονεκτήματα για την περιοχή που προκύπτουν από υποχρεωτικές απαιτήσεις· (δ) επενδύσεις· (ε) εγκατάσταση νέων αγροτών και εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων· στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. ζ) συνεργασία. η) ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών.

Σε Κυπριακό Επίπεδο το Υπουργείο Γεωργίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την εφαρμογή του προγράμματος στην Κύπρο. 

Το Πρόγραμμα  συντελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και του κυπριακού αγροτικού τομέα. Αυτό είναι αποτέλεσμα των μέτρων που εφαρμόζονται μέσα από το πρόγραμμα. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Η δημοσιοποιημένη ετήσια έκθεση υλοποίησης του Υπουργείου Γεωργίας που δηλώνει την πρόοδο που παρατηρήθηκε λόγο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Με βάση την έκθεση το 2019 αποτέλεσε ένα παραγωγικό έτος για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου. Αυτό συνέβη, καθώς συνεχίστηκε η καταβολή πληρωμών για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν τα προηγούμενα έτη και παράλληλα πραγματοποιήθηκε μια σειρά από προκηρύξεις μέτρων.

Εντός του έτους, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

  1.  Καταβολή πληρωμών σε 84 γεωργοκτηνοτροφους στο πλαίσιο του Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα και των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων». 
  2. Καταβολή πληρωμών σε 25 επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα στο πλαίσιο του Καθεστώτος 4.2 «Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, την εμπορία και την ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων».
  3. Καταβολή πληρωμών σε 11.209 εκμεταλλεύσεις για την υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών δράσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».
  4. Ενίσχυση 1.452 βιοκαλλιεργητών από το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία».
  5. Εκταρική ενίσχυση σε 27.025 δικαιούχους στο πλαίσιο του Μέτρου 13 «Ενίσχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα».
  6.  Ενίσχυση 83 αιγοπροβατοτρόφων στο πλαίσιο του Μέτρου 14 «Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων». 
  7.  Συμμετοχή 195 γεωργοκτηνοτρόφων σε εκπαιδευτικά ταξίδια. 

Σχετικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις προκηρύξεις μπορείτε να τις βρείτε στον Διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Πηγές: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en#impact-and-performance

http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/ED19D257267F30EEC225866C002566D4?OpenDocument