Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

Εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, την οποία είχε υποβάλλει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 19 Οκτωβρίου 2023.

Στόχος της πρώτης τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν η βελτίωση συγκεκριμένων προνοιών σε συνέχεια και της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του. Αναφορικά με τις αλλαγές, αυτές θα τεθούν επίσημα σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Το αναθεωρημένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.cap.gov.cy.

Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης των γεωργών / κτηνοτρόφων, ενόψει των νέων προκηρύξεων για τις εκταρικές / κεφαλικές παρεμβάσεις για το έτος 2024, παρατίθενται πιο κάτω οι κυριότερες τροποποιήσεις:


1. Αναθεώρηση GAEC 7 – Η υποχρέωση για τήρηση του GAEC 7 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Οι γεωργοί οι οποίοι κατέχουν αρόσιμη γη είναι υπόχρεοι να εφαρμόζουν ένα εκ των πιο κάτω:
1. Η κύρια καλλιέργεια να μην καλλιεργείται στο ίδιο χωράφι για περισσότερο από ένα έτος (εκτός από την περίπτωση πολυετών καλλιεργειών, αγρωστωδών και άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών και γης υπό αγρανάπαυση).
ή
2. Καλλιέργεια κύριας και δεύτερης (δευτερεύουσας καλλιέργειας) φυτείας (διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών) με γένος διαφορετικό από την κύρια, εντός του ίδιου έτους. Τονίζεται ότι με την πάροδο τριών ετών η κύρια καλλιέργεια θα πρέπει να εναλλάσσεται.
Εναλλακτικά των πιο πάνω (1 και 2), οι γεωργοί οι οποίοι κατέχουν αρόσιμη γη με αγροτεμάχια σποροπαραγωγής σύμφωνα με τον Περί Σπόρων Νόμο του 1998, εαρινές πατάτες, πεπονοειδή και καρπούζια, είναι υπόχρεοι με την πάροδο τριών ετών η κύρια καλλιέργεια να εναλλάσσεται.
Για τις εαρινές πατάτες, πεπονοειδή και καρπούζια πρέπει να γίνεται εναλλαγή της κύριας καλλιέργειας τουλάχιστον 25% κάθε έτος σε επίπεδο τεμαχίου. Τα τεμάχια που μπορούν να αξιοποιήσουν την εναλλακτική επιλογή για εαρινές πατάτες, πεπονοειδή και καρπούζια είναι μόνο όσα δηλώθηκαν με τις εν λόγω καλλιέργειες το έτος 2023.


2. Α.Π. 3.1 – Προσθήκη της επιλογής χρήσης πιστοποιημένου σπόρου και κοπριάς. Συμπερίληψη δυνατότητας μέσω της Δράσης Ε για χρήση κοπριάς σε συνδυασμό με τον πιστοποιημένο σπόρο αλλά ενίσχυση θα καταβάλλεται μόνο για τη χρήση του πιστοποιημένου σπόρου (€100/εκτάριο).


3. Α.Π. 3.2 Δράση Α «Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης σε ανοικτές καλλιέργειες θερμοκηπίου
Η περίοδος διάρκειας της ηλιοαπολύμανσης (έξι εβδομάδες) μπορεί να γίνει όχι κατ’ ανάγκην την περίοδο Ιούλιος – Αύγουστος αλλά την περίοδο 15 Μαΐου – 15 Σεπτεμβρίου. Η διεύρυνση της περιόδου που μπορεί να συντελεστεί η ηλιοαπολύμανση δίνει ευελιξία στους δικαιούχους ώστε να εφαρμόσουν την ηλιοαπολύμανση χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα με τον προγραμματισμό των εργασιών τους. Νοείται ότι η διάρκεια της ηλιοαπολύμανσης διατηρείται στις έξι εβδομάδες.


4. Α.Α. 1.6 Διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων. Κατόπιν επανεξέτασης κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση της ετήσιας επιδότησης κατά 7% ανά ΜΖΚ (από €340 σε €365).


5. Α.Α. 1.7 «Ευημερία των ζώων – Χοίροι» Αυξήθηκε το ποσό ενίσχυσης από €22 σε €30 ανά ΜΖΚ (χοιρομητέρα) με στόχο την αντιπροσωπευτικότερη ενίσχυση προς τους δικαιούχους λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική απώλεια εισοδήματος.


6. Α.Α. 1.3 Δράση Α Θερισμός νησίδας: Η παρατεταμένη παρουσία ξηρής φυτικής μάζας σε χρονιές ξηρασίας και ανομβρίας εγκυμονεί πολύ ψηλό κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών στην ύπαιθρο. Μετά από απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα παρέχεται η δυνατότητα επίσπευσης του θερισμού των περιοχών αυτών.


7. A.A. 1.8 Παραδοσιακά αμπέλια: Στην παρέμβαση μπορούν να συμμετάσχουν και αμπελώνες που δεν έχουν κυπελλοειδή σχηματισμό.


8. Α.Π. 1.3 Δράση Δ «Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε περιοχές υψηλού κινδύνου»: Συμπεριλαμβάνονται στην παρέμβαση και πρόσθετες περιοχές υψηλού κινδύνου, πέραν των παραδασόβιων και των οικιστικών περιοχών, όπως για παράδειγμα βιομηχανικές περιοχές και νεκρή ζώνη.


9. Α.Π. 3.2. Β Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας, σε νηματώδεις. Το ποσό ενίσχυσης αυξάνεται από €600 το εκτάριο σε €1200 ανά εκτάριο.


10. ΕΠΣΑ 7 – Πράσινος τρύγος. Η νέα παρέμβαση στοχεύει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί ή μετριαστεί η κρίση στην αγορά.


11. Α.Π. 3.1 Αποκλεισμός της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες. Προστίθενται στις επιλέξιμες καλλιέργειες τα επιτραπέζια σταφύλια.


12. Α.Π. 3.1 Αξιοποίηση κομπόστας σε μόνιμες και ετήσιες καλλιέργειες

Διαγράφεται το λεκτικό «Σε περιοχές NVZ η ποσότητα κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά τα 43 m³/εκτάριο και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Σε περιοχές NVZ η ποσότητα κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά πέραν του 10% των ελάχιστων αποδεχτών ποσοτήτων / εκτάριο».