Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς – Όλες οι πληροφορίες

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου 22 για τους τομείς της Σιτοκαλλιέργειας και της Αιγοπροβατοτροφίας, κατόπιν σχετικής τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το Μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση των γεωργών και κτηνοτρόφων για τον περιορισμό του οικονομικού αντικτύπου της κρίσης στους πιο πάνω τομείς. Η μέγιστη ενίσχυση ανά δικαιούχο ανέρχεται στις €15.000, στο σύνολο του Μέτρου (βλ. σχετικά Εγχειρίδια Εφαρμογής για ποσά ενίσχυσης).

Α. ΣΙΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Προϋπολογισμός: 2,4 εκατομμύρια ευρώ)

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού ανά κατηγορία δικαιούχου, που βασίζεται στο μέγεθος της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την επιλέξιμη έκταση, όπως αυτή έχει εγκριθεί στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για το έτος 2022.

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι ακόλουθες καλλιέργειες του ΚΕΣΕ:

Κριθάρι, Σκληρό Σιτάρι, Σιτάρι (όχι σκληρό), Τριτικάλε, Σιφωνάρι, Μίγματα.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα:

α. Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση στο ΚΕΣΕ για το έτος 2022 και η αίτηση του χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς του ΚΕΣΕ από τον ΚΟΑΠ και

β. είναι «επαγγελματίας γεωργός» (βλ. σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής για προϋποθέσεις)

Β. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ (Προϋπολογισμός: 2,8 εκατομμύρια ευρώ)

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού ανά κατηγορία δικαιούχου, που βασίζεται στο μέγεθος της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον αριθμό των θηλυκών ζώων (αιγοπρόβατα), ηλικίας 7 μηνών και άνω κατά την 31/01/2022, όπως αυτά είναι καταγραμμένα (με ατομικό κωδικό αναγνώρισης) στη βάση IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ) κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Δικαιούχος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, τόσο κατά την 31/01/2022 όσο και κατά την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο και για την οποία έχει διενεργηθεί απογραφή ζωικού πληθυσμού και κοινοποίηση αποτελεσμάτων στις ΚΥ μεταξύ 31/01/2022 και 10/03/2022.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία απογραφής, ο ζωικός πληθυσμός στην εκμετάλλευση είναι 100 ή περισσότερα ζώα, σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των ΚΥ, η απογραφή ζωικού πληθυσμού θα πρέπει να έχει γίνει με τη χρήση σαρωτή.
Στα πιο πάνω ποσά δύναται να υπάρξει ανακατανομή αναλόγως των αναγκών του κάθε τομέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Υποβολή αιτήσεων από 13/01/2023 – 25/01/2023 μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων του ΚΟΑΠ www.eas.capo.gov.cy.

Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και όλο το συνοδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy και του ΠΑΑ www.paa.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν. Πληροφορίες μπορούν να δίνονται και μέσω της Παγκύπριας Γραμμής Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ 77771999.